REKISTERISELOSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, annettu 27. päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) sekä Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

 Päivitetty 25.5.2018

1. Rekisterin nimi

Canis&Catuksen asiakas- sekä markkinointirekisteri

2. Rekisterin pitäjä 

Canis&Catus Oy, (y-tunnus 2401000-0)  Kristiinantie 1  64350 KARIJOKI p. 044-759 6570

Rekisteriasioista vastaava henkilö Tiina Saaranluoma,  info@caniscatus.fi

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen, sekä markkinointitarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Yhteystiedot:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

Asiakastiedot:

  • Tiedot ostetuista tuotteista
  • Sivujen selaushistoria
  • Muu asiakkuuteen liittyvä tieto

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja hankitaan rekisteröidyltä, rekisteröidyn omalla suostumuksella. Rekisteröity ilmoittaa itse tietonsa tilauksen yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta edelleen EU:n tai Euroopan ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Canis&Catuksen ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu. Järjestelmän sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Canis&Catus Oy huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan osoitteeseen info@caniscatus.fi

Pyynnön jälkeen lähetämme ohjeistuksen tunnistautumiseen sähköpostitse. Tunnistautumisen jälkeen toimitamme tiedot kohtuullisen ajan kuluessa.

10. Muut henkilötietolain käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tälläinen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle henkilölle.

YHTEYSTIEDOT

Canis&Catus Oy, (y-tunnus 2401000-0) 
Kristiinantie 1 
64350 KARIJOKI
p. 044-759 6570
info@caniscatus.fi